30
روستای باغملک مفتخر است که خاستگاه تنی چند از چهره های ماندگار بوده است که در ذیل شمه ای از آن ذکر میگردد:
مرحوم آخوند ملا قربانعلی و مرحوم آخوند ملا حسن از این محل بوده اند .