30

 

مشخصات دهیارفعلی

تصویر

نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب تلفن تماس مدرك تحصيلي توضیحات
اصغر قربانی  ۱۳۹۶/۰۶/۲۳  ۰۳۱۵۲۳۷۰۹۰۰ 

لیسانس 

 

مشخصات دهیاران – دوره های قبل

تصویر

نام نام خانوادگي مدرك تحصيلي تاریخ آغاز به کار تاریخ پایان کار