30

کتابخانه عمومی        در سال   تاسیس گردید .این کتابخانه زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره می گردد .تعداد       جلد کتاب فارسی هم اکنون در این کتابخانه موجود است .مساحت این کتابخانه        متر مربع واقع در محل             با سالن مطالعه مجزا میباشد.

مشخصات مراکز فرهنگی روستا
تصویر نام مرکز فرهنگی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری