30

مراکز اداری و عمومی

مشخصات مراکز اداری و عمومی روستا
تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری

ساختمان دهیاری

دهیاری اصغر قربانی