30

مراکز آموزشی دولتی

 

افراد با سواد روستا ۹۷%

 

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری

دبستان دخترانه

دبیرستان پسرانه عرفان

 

تعداد دانش آموزان روستا
پایه ابتدایی
جنسیت جمع
دختر ۱۰۸
پسر ۱۰۸
پایه متوسطه
جنسیت
دختر ۳۶
پسر ۴۱