30

بافت کالبدی روستای باغملک از محلات زیر تشکیل شده است:

1- محله حسینیه قدیم

2- محله نارون

3- محله مسجد جامع

4- محله خیابان کشاورز

5- محله خیابان شهید مطهری

۶ محله خیابان شهید شریعتی

7- محله بر کانال

8- نورآباد

بیشترین امکانات خدمات خدماتی روستا در مسیر محور ورودی و محور اصلی استقرار یافته است