30

بسم رب الشهدا والصدیقین

ردیف
تصویر شهید
نام ونام خانوادگی
نام پدر
ت تولد
تاریخ شهادت
عملیات
محل شهادت
۱ شهید سید اسداله موسوی
۲ شهید سعید ابراهیمی
۳ شهید خیراله جعفری
۴ شهید کریم یزدانی
۵ شهید قاسمعلی یزدانی
۶  شهید فضل اله یزدانی
۷  شهید عبداله نوری
۸ شهید عباس جعفری
۹ شهید صفرعلی اسماعیلی

روستای باغملک افتخار تقدیم …… جانباز به انقلاب اسلامی را دارد

۱-

۲-

۳–

۴–