30

 در خصوص قدمت این روستا نقل قول های متعددی مطرح می باشد:

نقل قول اول مربوط به سابقه سنگ قبرهای قدیمی موجود در آرامستان روستاست. قدیمی ترین سنگ قبر سال ۱۳۱۱ هجری قمری حدود ۳۲۸ سال قبل برمیگردد نقد دوم مربوط به تاریخچه قلعه قدیمی واقع در حد فاصله روستای اراضی و باغملک می باشد قدمت این قلعه که مربوط به یک خان بود حدود ۳۰۰ سال تخمین زده می شود البته به علت مالکیت خصوصی آن بخش از آن ساختمان قلعه تخریب و ساخت و ساز جدید در محدوده آن انجام پذیرفته است نقل قول سوم به زمان حکومت ظل السلطان حاکم اصفهان در زمان حکومت قاجاریه مربوط می‌شود که این منطقه به عنوان یکی از شکارگاه های اصلی ایشان محسوب می شد نقل قول چهارم وجود سر درخت سرو واقع در شمال روستا و در نزدیکی برنجکوبی قاسم علی یزدانی باشد که از قدمت حدود ۲۰۰ سال برخوردار هستند ارتباط با وجه تسمیه روستای باغملک نقل است که از زمان حکومت ظل السلطان دختر ایشان به نام ملک مالکیت اراضی منطقه منطقه را که بیشتر به صورت باغ بوده به عهده داشت با شکل گیری هسته ای اولیه روستا در محدوده این اراضی این سکونتگاه به نام باغملک معروف شده است شایان ذکر است که زمان صفویه مادی های منشعب از رودخانه زاینده رود توسط شیخ بهایی طراحی و احداث می‌گردد که باغ ها و راز این روستا توسط مادی های فرعی منشعب از مادی از پیر جوهرستان آبیاری می شد