30

روستای   دارای     باب مسجد و    حسینیه فعال میباشد که همگی در وضعیت مطلوب قرار دارند. مشخصات این مراکز بشرح ذیل میباشد:

مشخصات مراکز دینی روستا
تصویر نام مرکز مذهبی نام مدیر شماره تماس توضیحات