30

وضعیت اقلیم و آب و هوای روستا

با توجه به نتایج آماری حاصل از ایستگاه هواشناسی مبارکه به عنوان تنها ایستگاه مرکز شهرستان گرمترین  ماه سال تیرماه مطابق با ژوئیه با ۳۷.۱ درجه و سردترین ماه سال دی ماه مطابق با ژانویه با منهای ۸.۷  درجه سانتی گراد میباشد . در واقع می‌توان گفت تفاوت حاصل از اختلاف میزان حرارت گرمترین و سردترین ماه سال معلول عوامل متعددی از جمله دوری از اثر کامل جریان های آبی ،عرض جغرافیایی و به ویژه ارتفاع می باشد .

همچنین بیشترین معدل حداکثر دما ۳۷.۸ درجه سانتیگراد در تیرماه و حداقل دما منهای ۵.۷ درجه سانتیگراد در دی ماه روی داده است در واقع معدل حداکثر و حداقل های دما بیان کننده دمای شب و روز می باشد هر چقدر اختلاف بین این دو مولفه بیشتر باشد محصولات کشاورزی زراعی و باغی باید دامنه زیاد تغییرات دمایی را تحمل نماید .

با توجه به نتایج حاصل از ایستگاه هواشناسی مبارکه بیشترین میزان بارش به میزان ۷۵  میلیمتر در آذرماه و کمترین میزان به ماه های تیر مرداد و مهر تعلق دارد که در این ماه‌ها بارندگی صورت نگرفته است . به طور کلی بیشترین بارندگی منطقه طی هفت ماه از سال از اواخر آبان تا اردیبهشت ماه سال بعد و به صورت برف و باران می باشد همچنین حداکثر بارندگی روزانه به میزان ۲۴.۴ میلیمتر در ماه آذر اتفاق افتاده است .

روستای باغملک در آذرماه دارای رطوبت نسبی بیشتری بوده است که دلیل آن هم بارش های صورت گرفته در این ماه می‌باشد برعکس در ماه تیر که هیچگونه با ریش صورت نگرفت و گرمترین ماه سال هم می باشد کمترین میزان رطوبت نسبی را دارا بوده است جمع سالانه ساعت های آفتابی با توجه به نتایج حاصل از ایستگاه مبارکه ۳۳۱۱ ساعت است که بر اساس داده‌های آماری کوتاه مدت بیشترین تعداد ساعتهای آفتابی با میزان ۳۳۴ ممیز ۹ ساعت مربوط به مرداد ماه و کمترین آن با ۲۱۲ ساعت در ماه آذر محاسبه شده است حداکثر تعداد ساعتهای آفتابی متعلق به فصل تابستان و پس از تابستان در فصل زمستان مشاهده گردیده است

بر اساس میانگین آمار کوتاه مدت از ایستگاه مبارکه ماه های آذر و دی به ترتیب با ۲۳ و ۲۷ روز بیشترین تعداد روزهای یخبندان را در منطقه دارا می باشد کمترین روزهای یخبندان از ماه اردیبهشت تا مهر ماه می باشد .

طبق آمار به دست آمده از ایستگاه هواشناسی مبارکه بیشترین تعداد روزهای دارای باد در ماه مرداد با ۳۰ روز گزارش شده است همین منبع آماری نشان می دهد که بیش از ۷۵ درصد از بادهای غالب به سمت جنوب و جنوب غربی بوده است